Hướng dẫn ép Cánh 3 (Wing 3)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:

Cách tạo cánh cấp 3


Lông Vũ Condor

Linh Hồn Condor
Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 3
Bước 2: Tạo cánh cấp 3

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 3

Ép thành công