Sự kiện Thiên Giới (Sky Event)


NPC Sky Event

- Sự kiện Thiên Giới là 1 sự kiện tương tự như sự kiện Quảng Trường Quỷ và được diễn ra tại Icarus 2.

- Thời gian diễn ra sự kiện : khi có thông báo sự kiện Thiên Giới (hoặc Sky Event).

- Số người tham gia tối đa : 10 thành viên.

- Điều Kiện:

- Tổng số thời gian của mỗi lần sự kiện mở cửa là : 30 phút

- Cấp độ của vé tương ứng LV nhân vật :


Star of sky event

- Sự kiện diễn ra gồm : 3 Giai đoạn

- Thời gian của mỗi giai đoạn là : 5 phút 3 phút và 15 phút

- Mục tiêu tham gia sự kiện : Tìm và tiêu diệt tất cả các loại quái vật, đặc biệt trong 15 phút cuối các bạn sẽ có cơ hội tiêu diệt Chúa tể Kundun và sở hữu nhiều món đồ thần giá trị.